OPĆI UVJETI KORIŠTENJA VEZA za smještaj plovila u marini Agana

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Ovi Opći uvjeti korištenja veza za smještaj plovila u Marini Agana, na adresi Dr. Franje Tuđmana 5, 21 222 Marina (u daljnjem tekstu: OPĆI UVJETI) primjenjuju se kod zaključenja Ugovora o korištenju veza između društva Jahting Sport Agana d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 5, 21 222 Marina, OIB: 35407400534 (u daljnjem tekstu: JSA) i Korisnika veza navedenog u Ugovoru o korištenju veza (u daljnjem tekstu: KORISNIK VEZA) i čine sastavni dio Ugovora o korištenju veza, osim ako primjena istih nije pisanim Ugovorom o korištenju veza izričito isključena.

1.2. Ovi OPĆI UVJETI kao sastavni dio svakog Ugovora o korištenju veza se primjenjuju na sve pravne odnose između JSA i KORISNIKA VEZA i vrijede za sve KORISNIKE VEZOVA u Marini Agana, bilo vlasnike plovila ili korisnike istih, bilo njihove opunomoćenike.

1.3. JSA svojim planom vezova koji donosi direktor određuje vez za svako konkretno plovilo te o tome posebnu obavijest dostavlja KORISNIKU VEZA, s time da je JSA ovlašteno u okviru upravljanja Marinom Agana svako plovilo prema potrebama premještati i na druge odgovarajuće vezove, sa posebnom obvezom izvještavanja KORISNIKA VEZA o obavljenom premještanju, a naročito kod izvanrednih ili hitnih slučajeva (narušavanje sigurnosti plovila i ljudi u marini Agana).

1.4. KORISNIK VEZA se obvezuje koristiti stalni vez isključivo za privez plovila navedenog u Ugovoru o korištenju veza, a u slučaju promjene prava vlasništva na plovilu, novi vlasnik plovila ne stječe pravo na korištenje Ugovornog veza, već se Ugovor o korištenju veza raskida u skladu s njegovim raskidnim klauzulama.

1.5. Odredbe prethodnih stavaka ovog Članka ne primjenjuju se na slučajeve nasljeđivanja plovila koje je predmet Ugovora o vezu, u kojima je jedan ili više nasljednika dužan presliku Rješenja o nasljeđivanju dostaviti JSA nakon čega će JSA s nasljednikom ili nasljednicima eventualno zaključiti novi Ugovor o korištenju veza.

1.6. Pravni odnos između JSA i KORISNIKA VEZA po osnovi Ugovora o korištenju veza smatra se zasnovanim zaključenjem Ugovora o korištenju veza koji se temelji na uredno predanoj dokumentaciji za plovilo od strane KORISNIKA VEZA navedenoj u Članku 3. ovih OPĆIH UVJETA. Obveza obiju strana Ugovora je zapisnički utvrditi predaju ključeva plovila na recepciji Marine Agana, a prilikom preuzimanja originalne dokumentacije od strane KORISNIKA VEZA, vlasnika plovila ili njihovih opunomoćenika smatra se da je plovilo preuzeto, a od trenutka takvog preuzimanja plovila JSA se oslobađa svake odgovornosti za plovilo, neovisno o lokaciji na kojoj se plovilo nalazi.

1.7. JSA za potrebe poslovanja prikuplja osobne podatke KORISNIKA VEZA i podatke o plovilu Ugovornog veza koje je dužna strogo čuvati i poštivati načela zaštite privatnosti svojih klijenata i poslovnih partnera u skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: Uredba).

1.8. Sastavni dio Ugovora o korištenju veza su ovi OPĆI UVJETI, Pravilnik o redu u luci nautičkog turizma – Marini „Agana“ od 15.09.2003. godine i važeći cjenik usluga.

1.9. Opća politika zaštite osobnih podataka stupa na snagu 25.05.2018. i sastavni je dio OPĆIH UVJETA. KORISNIK VEZA svojim potpisom na Ugovoru o korištenju veza prihvaća Opću politiku zaštite osobnih podataka te je suglasan da se njegovi osobni podaci obrađuju u skladu s Uredbom.

OBVEZE JSA

Članak 2.

2.1. Za vrijeme važenja Ugovora o korištenju veza JSA se obvezuje:

 1. Čuvati plovilo u marini i vršiti nadzor nad konopima za privez plovila i to 24 sata dnevno,
 2. Osigurati parkirna mjesta za najmanje 10% od ukupnog broja vezova u marini, ne računajući vezove plovila charter tvrtki koje posluju unutar marine.
  • JSA ima obvezu izvijestiti KORISNIKA VEZA u slučaju da u opravdanim okolnostima, za što ima pravo, a posebno u slučaju odluke nadležnog tijela ili radova na sanaciji, ograniči korištenje instalacija (struja, voda i slično).

OBVEZE KORISNIKA VEZA

Članak 3.

3.1. Obveze KORISNIKA VEZA ili njegovog opunomoćenika kao korisnika plovila, kao i posade plovila i drugih osoba ukrcanih na plovilo su sljedeće:

 1. Kod zaključenja Ugovora o korištenju veza predati JSA važeće dokumente plovila; registraciju plovila, vinjete (za strana plovila) i policu osiguranja, odnosno iste predati na recepciji svaki put kada plovilo ostavlja u marini Agana.
 2. Za plovila koja se nalaze u postupku carinskog skladištenja, odnosno privremenog uvoza, obvezno predati isprave iz kojih je vidljivo kada je plovilo ušlo u RH (kopnenim ili morskim putem), ne starije od 18 mjeseci, odnosno obavijestiti JSA o namjeri izlaska iz RH, te pravovremeno ispunjavati svoje obveze sukladno carinskim propisima RH.
 3. EU rezidenti su obvezni uvijek na plovilu imati dokaze da je za navedeno plovilo plaćena carina (T2L) i/ili PDV u nekoj od država članica EU, odnosno da plovilo ima status robe Zajednice.
 4. KORISNIK VEZA se obvezuje poštivati sve odredbe i svojim potpisom na Ugovoru o vezu daje izjavu da je suglasan sa svim odredbama koje su propisane u ovim OPĆIM UVJETIMA, Pravilniku o redu u luci nautičkog turizma – Marini „Agana“ i Ugovoru o vezu. U slučaju nepridržavanja istih, JSA ima pravo otkazati KORISNIKU VEZA pravo na korištenje veza.
 5. KORISNIK VEZA se obvezuje za vrijeme boravka u Marini Agana čuvati i održavati plovilo i opremu plovila, postupajući sa primjerenom pažnjom, a za slučaj propusta dužne pažnje, JSA je ovlaštena poduzeti sve mjere i radnje u okviru svojih ovlaštenja u svrhu očuvanja imovine i sprječavanja nastanka štete, a za tako obavljene radnje za nužne i korisne troškove obavljanja istih teretiti KORISNIKA VEZA.
 6. KORISNIK VEZA se obvezuje svu pokretnu opremu plovila posebno navesti u inventarnoj listi, te istu čuvati zaključanu u zatvorenom prostoru plovila, a svaku izmjenu opreme navedene u inventarnoj listi pisanim putem prijaviti JSA i zatražiti izmjenu popisa.
 7. KORISNIK VEZA se obvezuje ključeve plovila po napuštanju istoga redovito predati na recepciju Marine Agana, a u slučaju da istu obvezu ne izvrši, za plovilo za koje ključevi nisu na recepciji, JSA nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu na plovilu.
 8. KORISNIK VEZA se obvezuje pridržavati važećih zakona i propisa u pogledu boravka i plovidbe u granicama obalnog mora Republike Hrvatske.
 9. KORISNIK VEZA se obvezuje JSA najaviti svako isplovljavanje, bilo osobnim dolaskom na recepciju, slanjem obavijesti na službeni e-mail recepcije, telefonskim putem ili putem VHF kanala 17.
 10. KORISNIK VEZA se obvezuje prije svakog napuštanja plovila isključiti sve električne kabele i vodovodne priključke, a za slučaj utvrđenog propusta izvršenja te obveze, osoblje JSA može isključiti priključke bez prethodne obavijesti i traženja suglasnosti KORISNIKA VEZA.
 11. KORISNIK VEZA se obvezuje za vrijeme boravka u Marini Agana opremiti plovilo propisanim sredstvima zaštite od požara koja će efikasno djelovati na samom plovilu, s time da JSA zadržava pravo svojom odlukom propisati i dodatna protupožarna sredstva ukoliko procjena opasnosti dade rezultat da postojeća sredstva zaštite ne bi bila dovoljna za efikasnu zaštitu plovila od požara.
 12. KORISNIK VEZA obvezuje se na plovilu istaknuti i održavati vidljivu oznaku imena plovila ili registarske oznake plovila, a za slučaj propusta izvršenja te obveze od strane KORISNIKA VEZA, JSA je ovlaštena postaviti odgovarajuće oznake na trošak KORISNIKA VEZA.
 13. KORISNIK VEZA obvezuje se plovilo zaštititi od atmosferilija adekvatnom opremom uključujući i kvalitetnu ceradu, a JSA je ovlaštena za slučaj uočavanja nedostataka na toj opremi koji mogu dovesti do štete na plovilu, otkloniti je na račun KORISNIKA VEZA bez prethodne obavijesti.
 14. KORISNIK VEZA je posebno obvezan nadoknaditi svu štetu nastalu na drugim plovilima, automobilima i opremi trećih osoba prouzročenu propustom izvršavanja obveza KORISNIKA VEZA propisanih ovim OPĆIM UVJETIMA, kao i onih koji su s istima u svezi, a takvu štetu dužni su nadoknaditi kako KORISNIK VEZA, tako i vlasnik plovila, njegov opunomoćenik i posada plovila ili svaka treća osoba koja svoje pravo korištenja plovila izvodi iz prava KORISNIKA VEZA, a koja šteta bi nastala kao posljedica propusta održavanja plovila, vezova, ili opreme na istome.
 15. KORISNIK VEZA posebno se obvezuje privez plovila izvesti stručno i pravilno, a obvezuje se kod priveza i odveza postupati prema zahtjevu i uputama osoblja JSA. JSA pridržava pravo plovilo koje nije privezano, ili je privezano nestručno ili nepravilno, privezati na trošak KORISNIKA VEZA.
 16. KORISNIK VEZA se posebno obvezuje prilikom korištenja usluge travel lifta JSA upozoriti na opremu na podvodnom dijelu plovila i dati točne podatke o naravi i položaju iste u svrhu izbjegavanja nastanka štete, kao i podatke o točnoj poziciji hvatišta za brage na svom plovilu. JSA nije odgovorna za bilo koju štetu nastalu prilikom korištenja travel lifta, a koja je nastala davanjem netočnih informacija od strane KORISNIKA VEZA.
 17. KORISNIK VEZA je dužan izvijestiti JSA i o svim ostalim okolnostima od značaja za plovilo i njegovog boravaka u Marini Agana.

VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O KORIŠTENJU VEZA

Članak 4.

4.1. Za sva plovila koja se nalaze na vezu more ili kopno, odnosno na prostoru Marine Agana bez Ugovora sklopljenog u pisanom obliku, JSA ima pravo obračunavati naknadu za dnevni vez plovila po važećem cjeniku.

4.2. Godišnji ugovor o korištenju veza sklapa se na određeno vrijeme na period ne duži od godine dana odnosno od dana zaključenja Ugovora za korištenje veza najduže do 31. prosinca tekuće godine.

4.3. Polugodišnji ugovor o korištenju veza sklapa se na određeno vrijeme na period od šest mjeseci od zaključenja Ugovora o korištenju veza, a najduže do 31. prosinca tekuće godine.

4.4. Za slučaj odlaska Ugovornog plovila prije isteka Ugovora o korištenju veza, KORISNIK VEZA nije ovlašten na temelju zaključenog Ugovora o korištenju veza privezati drugo plovilo.

4.5. U slučaju da KORISNIK VEZA proda Ugovorno plovilo u tijeku trajanja Ugovora o korištenju veza, JSA nije dužna izvršiti povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime naknade za korištenje veza.

PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE VEZA

Članak 5.

5.1. Naknada za smještaj plovila na godišnjem ili polugodišnjem vezu plaća se jednokratno unaprijed, sukladno Ugovoru o korištenju veza.

5.2. Naknada za smještaj plovila na dnevnom vezu plaća se prije isplovljavanja plovila.

5.3. Naknada za korištenje veza za ugovoreni period izračunava se prema podacima o plovilu iz važeće dokumentacije plovila i važećem cjeniku JSA. Marina zadržava pravo izmjeriti svako plovilo.

5.4. Naknade iz Točke 5.1. i 5.2. ovog Članka je, kao i sve ostale usluge navedene u važećem cjeniku usluga JSA, moguće platiti na jedan od sljedećih načina uz obvezu JSA da za primljeni novac izda račun R1 kao dokaz plaćanja:

 1. uplatom na račun otvoren u poslovnoj banci Raiffeisen bank, Petrinjska 59, 10 000 Zagreb, IBAN: HR9324840081104699762, SWIFT: RZBHHR2X, ili
 2. na recepciji Marine Agana u gotovini ili karticom.

5.5. U slučaju da plovilo dio ugovornog perioda ne koristi vez u Marini Agana, KORISNIK VEZA nema pravo potraživati povrat novčane naknade za period izbivanja iz Marine Agana.

BITAN ELEMENT UGOVORA O KORIŠTENJU VEZA

Članak 6.

6.1. Ukoliko KORISNIK VEZA ne plati naknadu za korištenje veza danom dospijeća plaćanja bilo na recepciji Marine Agana ili najkasnije do datuma dospijeća plaćanja doznakom na račun poslovne banke JSA, na dužni iznos će se obračunati zakonska zatezna kamata koja teče od dospijeća svakog pojedinog računa pa do datuma uplate.

6.2. U slučaju da danom potpisivanja Ugovora o korištenju veza KORISNIK VEZA ostavi plovilo u marini Agana, a ni u narednih sedam dana od dospijeća plaćanja ne uplati naknadu iz Članka 5. ovih OPĆIH UVJETA što je bitan element svakog Ugovora o korištenju veza, Ugovor o korištenju veza se automatski raskida prema samom Zakonu, te će u tom slučaju, kao i u bilo kojem drugom slučaju kada KORISNIK VEZA ili vlasnik plovila svoje plovilo ostavi u marini Agana, ili drži bez pravne osnove (što uključuje i istek Ugovora o korištenju veza), JSA biti ovlaštena na trošak KORISNIKA VEZA ili vlasnika plovila koji su u svim ovim slučajevima solidarno obvezni, ako je riječ o vezu u moru, premjestiti plovilo na suhi vez i od toga dana zaračunavati KORISNIKU VEZA ili vlasniku plovila dnevni vez na kopnu po važećem cjeniku usluga, te obračunavati i naplaćivati i ostale nužne troškove, posebno troškove dizanja plovila iz mora i premještanja na suhi vez te troškove korištenja podmetača i ostale opreme neophodne za boravak plovila na suhom vezu, a za prvih sedam dana koji se odnose na kašnjenje plaćanja naknade zaračunat će cijenu dnevnog veza u moru, a ako je riječ o vezu na kopnu, biti ovlaštena za takvo plovilo obračunavati KORISNIKU VEZA ili vlasniku plovila cijenu dnevnog veza kopno prema važećem cjeniku, te obračunavati i naplaćivati mu i ostale nužne troškove.

6.3. Datumom isteka Ugovora o korištenju veza kada je isti zaključen na određeno vrijeme i istekom obračunskog perioda korištenja veza po izdanom računu, prestaje svaka odgovornost JSA u odnosu na plovilo i opremu, a rizik prelazi na KORISNIKA VEZA za sve eventualne štete nastale po isteku obračunskog perioda koje u tom slučaju padaju na teret KORISNIKA VEZA.

PRAVO ZADRŽANJA (RETENCIJE) I ZALOŽNO PRAVO

Članak 7.

7.1. Ugovorne stranke su suglasne da JSA stječe pravo zadržavanja (retencije) kao i založno pravo na plovilu KORISNIKA VEZA, bilo danom potpisa Ugovora o korištenju veza, bilo predajom plovila na čuvanje JSA, i to radi osiguranja za sva neplaćena potraživanja JSA iz Članka 5. ovih OPĆIH UVJETA kao i osiguranje svih drugih potraživanja JSA prema KORISNIKU VEZA, uključivo i naknade cjelokupne štete koja eventualno bude počinjena JSA od strane KORISNIKA VEZA ili osoba koje svoje pravo korištenja veza i plovila izvode iz prava KORISNIKA VEZA.

7.2. Za slučaj da KORISNIK VEZA ni po isteku 60 (šezdeset) dana od isteka Ugovora o korištenju veza ili njegovog raskida ne podmiriti svoje obveze prema JSA, u skladu sa prethodnom Točkom ovog Članka, JSA je ovlaštena pokrenuti sudski postupak radi prisilne naplate cjelokupnih potraživanja koja ima prema KORISNIKU VEZA.

OBVEZNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Članak 8.

8.1. KORISNIK VEZA je dužan osigurati svoje plovilo na vezu od građanske odgovornosti prema trećim osobama, uključujući eventualne štete počinjene drugim plovilima kao i prema JSA. Kopiju važeće police osiguranja kao i svaku izmjenu iste, KORISNIK VEZA je dužan dostaviti na recepciju marine Agana u roku tri dana od dana nastale promjene.

8.2. KORISNIK VEZA snosi punu odgovornost za štetu počinjenu trećim osobama, stvarima, ili imovini JSA svojim plovilom ili od strane osoba ukrcanih na plovilo.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Članak 9.

9.1. JSA nije u obvezi naknaditi štetu niti snositi bilo kakvu odgovornost koja bi proizašla iz sljedećih slučajeva:

 1. štete na plovilu proizašle kao posljedica zlonamjernog postupka ili grube nemarnosti vlasnika ili korisnika, posade ili drugih osoba na plovilu,
 2. štete proizašle zbog neodržavanja, zapuštenosti ili dotrajalosti plovila ili opreme,
 3. štete kao posljedica skrivene mane na plovilu,
 4. štete nastale od glodavaca,
 5. štete iz naslova gubitka vremena, zarade, zakašnjenja, korištenja godišnjih odmora i sl.,
 6. štete na opremi ili nestanak opreme koja nije na popisu inventara,
 7. štete na opremi ili nestanak iste koja je na popisu inventara, a nije bila u zatvorenom prostoru pod ključem ili je nestala bez obijanja, te u slučaju da nestanak iste KORISNIK VEZA nije prijavio nadležnoj policijskoj upravi,
 8. štete proizašle zbog nestručno izvedene ili dotrajale elektro, plinske ili vodovodne instalacije na plovilu, odnosno od priključaka na gatu do plovila,
 9. štete proizašle zbog nepridržavanja stavaka ovih OPĆIH UVJETA i Pravilnika o redu u luci nautičkog turizma – marini „Agana“,
 10. štete proizašle iz nepridržavanja carinskih, lučkih i drugih upravnih propisa,
 11. štete uslijed zamrzavanja,
 12. nestanak bokobrana, sidra, konopa, propelera, gumenjaka, pomoćnih motora i druge opreme koju vlasnik plovila učini dostupnom trećim osobama tako da one bez obijanja, provaljivanja ili drugog oblika nasilnog ulaska u zatvorene dijelove plovila, mogu do njih doći,
 13. štete na svim tehničkim instrumentima i aparatima na plovilu,
 14. štete na plovilu nastale kao posljedica oštećenja od strane drugog broda,
 15. štete koje prouzroče treće osobe svojom radnjom ili propustom, uključujući i štete za koje se odgovara po objektivnoj odgovornost,
 16. štete nastale uslijed štetnih emisija iz zraka ili mora, prirodnog porijekla ili prouzročene činjenjem, nečinjenjem ili propustom treće osobe.

9.2. JSA neće biti u obvezi naknaditi štetu ni u drugim slučajevima kada je šteta nastala iz razloga za koje nema krivnje od JSA.

VIŠA SILA

Članak 10.

10.1. JSA neće se smatrati odgovornom ako do oštećenja plovila ili bilo kojeg dijela istog dođe uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijevaju se izvanredne vanjske okolnosti koje nastanu nakon sklapanja Ugovora o korištenju veza, a prije roka za ispunjenje određene obveze čije nastupanje ugovorne strane nisu mogle izbjeći, predvidjeti niti otkloniti, npr. orkansko nevrijeme, iznimni plimni val, potres, požar, epidemija te druge prirodne nepogode ili katastrofe, štrajk, mjere državnih organa, građanski nemiri, rat i tome slično.

10.2. JSA neće se smatrati odgovornom u slučaju elementarne nepogode i štete koja bi pritom mogla nastati na plovilu ili opremi plovila.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 11.

11.1. Ugovor o korištenju veza prestaje, osim istekom razdoblja prava korištenja veza na koji je sklopljen, i u slučaju sporazumnog raskida Ugovora ili jednostranim raskidom Ugovora prije isteka ugovorenog razdoblja prava korištenja veza u sljedećim slučajevima:

 1. a) ako jedna ugovorna strane ne poštuje ili ne ispunjava bitne obveze ovih OPĆIH UVJETA, kao što su pravo korištenja veza i pravovremeno plaćanje,
 2. b) ako uslijed više sile dođe do nemogućnosti ispunjenja neke od bitnih obveza po OPĆIM UVJETIMA u trajanju od godine dana neprekidno,
 3. c) u slučaju propasti (potpunog uništenja) veza uslijed više sile ili za slučaj da JSA odlukama nadležnih tijela bude onemogućeno obavljanje djelatnosti.

POSEBNA ODREDBA

Članak 12.

12.1. Potpisom ovih OPĆIH UVJETA KORISNIK VEZA potvrđuje da je od strane JSA upoznat s odlukom Vlade RH kojom je PZ Marini oduzeta koncesija za luku posebne namjene „AGANA“.

12.2. Potpisom Ugovora o korištenju veza vlasnik plovila odnosno KORISNIK VEZA potvrđuje da je s navedenim okolnostima iz prethodnog stavka u cijelosti upoznat, da iste prihvaća na svoj rizik te da se, neovisno od ugovorenog vremenskog perioda korištenja veza, obvezuje za slučaj da nadležna državna tijela pristupe oduzimanju posjeda luke od JSA napustiti sa svojim plovilom luku odmah po obavijesti dostavljenoj od strane JSA te da se odriče bilo kakvih potraživanja prema JSA radi prijevremenog prestanka korištenja veza.

USLUGE SERVISA

Članak 13.

13.1. Vlasnik plovila može sam vršiti servis svog plovila.

13.2. Ukoliko želi koristiti usluge servisa, KORISNIKU VEZA na raspolaganju stoji nekoliko tvrtki koje posluju unutar Marine Agana.

13.3. Ukoliko KORISNIK VEZA želi koristiti usluge nekog drugog servisa, s kojim JSA nema sklopljen Ugovor, isti servis je dužan prijaviti rad svojih zaposlenika kapetanu marine JSA, te za razdoblje rada u marini Agana platiti paušalnu naknadu sukladno važećem cjeniku JSA za koju će mu biti ispostavljen račun.

13.4. Treće osobe, i to bilo pravne, bilo fizičke osobe, nisu ovlaštene bez pisanog ugovora sa JSA i bez pisane dozvole JSA vršiti bilo kakve radove po bilo čijem nalogu na prostoru Marine Agana.

13.5. Svaki servis dužan je prijaviti svoj ulazak na plovilo recepciji Marine Agana uz predočenje osobnih isprava te pisanog dopuštenja vlasnika za preuzimanje ključeva. U slučaju neovlaštenog ulaza na plovilo u Marinu Agana, osoblje JSA je ovlašteno kontaktirati nadležne institucije.

CHARTER FIRME

Članak 14.

14.1. Charter firme koje imaju godišnji ugovor s JSA korištenje veza za svoja plovila plaćaju cijenu veza uvećanu za 10%.

14.2. Charter firme koje imaju ugovor s JSA dužne su organizirati čuvanje plovila kao i intervenciju u slučajevima nužde, elementarnih nepogoda i slično. JSA neće se smatrati odgovornom stranom u slučaju nestanka pripadajuće brodske opreme u ili na plovilu, oštećenja iste ili ulaska neovlaštene osobe na plovilo.

14.3. Charter firme koje imaju ugovor s JSA dužne su poduzimati sve potrebne radnje u svrhu zaštite okoliša te se u pogledu istog pridržavati Pravilnika o redu u luci nautičkog turizma – Marini „Agana“. JSA ima neraskidivo pravo izvanredno raskinuti Ugovor o vezu nakon utvrđenog dokaza o onečišćenju te povrede važećih ekoloških normi i standarda glede zaštite okoliša.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

15.1. JSA zadržava pravo izmjene odredbi OPĆIH UVJETA, pri čemu takve izmjene stupaju na snagu danom objave na službenoj web stranici JSA.

15.2. Ugovor o korištenju veza i OPĆI UVJETI sastavljeni su na hrvatskom jeziku. U slučaju bilo kojeg nesuglasja ili odstupanja u tekstu OPĆIH UVJETA na hrvatskom jeziku i prijevoda na druge jezike, primjenjivat će se tekst OPĆIH UVJETA na hrvatskom jeziku. JSA ne odgovara za možebitna odstupanja u tekstu OPĆIH UVJETA na hrvatskom jeziku i prijevoda na druge jezike, kao i eventualne tiskarske pogreške.

15.3. Za OPĆE UVJETE i Ugovor o korištenju veza mjerodavno je hrvatsko pravo. Sve eventualne sporove koji proizađu iz i/ili u vezi ovih OPĆIH UVJETA i Ugovora o korištenju veza strane će pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko takvo rješavanje spora nije moguće, nadležan je sud u Splitu.

15.4. Ovi OPĆI UVJETI stupaju na snagu 01.01.2023. godine.

JSA - Jahting Sport Agana d.o.o.

Direktor

Sven DelićDOKUMENTI POTREBNI ZA SKLAPANJE UGOVORA O VEZU:

- registracija plovila
- vinjeta plovila ako je plovilo pod stranom zastavom
- važeće osiguranje plovila (za štete nanesene trećim osobama)
- kopija ID dokumenta vlasnika / korisnika plovila
- popis osoba ovlaštenih za korištenje plovila
- porezni broj osobe ili tvrtke (korisnika plovila) koji plaća usluge marine + privola
- dokaz o plaćenom porezu i/ili carini unutar EU (dokaz može biti: original računa o kupljenom plovilu nakojem je iskazana stopa i iznos plaćenog poreza, T2L dokument, certifikat izdan od strane carine ili drugi dokument koji može dokazivati da je porez / carina plaćena).

Ako je plovilo u vlasništvu tvrtke tada klijent treba dostaviti još:
- registraciju tvrtke (podatke)
- autorizaciju fizičkoj osobi da može koristiti plovilo izdanu od strabe tvrtke vlasnika plovila.

Ljubazno molimo klijente da provjere imaju li navedenu dokumentaciju prije sklapanja ugovora o korištenu veza obzirom da marina nije u mogućnosti sklopiti vez bez navedenog. Unaprijed se zahvaljujemo.

OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA Jahting Sport Agana d.o.o. ( u daljnjem tekstu: JSA)

1. UVOD

Ovom se Općom politikom definiraju pravila koja se primjenjuju na zaštitu svih osobnih podataka koji se odnose na fizičke osobe, a do kojih JSA kao Voditelj obrade dolazi tijekom svog redovnog poslovanja.

JSA poštuje privatnost pojedinaca i čini sve kako bi njihovi osobni podaci bili zaštićeni. Prikupljanje i pohranjivanje informacija u JSA bazu podataka vrši se u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L119, 04. svibnja 2016. (u daljnjem tekstu: Uredba).

„Osobni podaci“ su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno (npr. imenom) ili neizravno (npr. brojem telefona) kao fizička osoba. Prije dostave osobnih podataka, predlažemo da pažljivo pročitate ovaj dokument u kojemu su opisana pravila i smjernice za zaštitu privatnosti klijenata. Osobni podaci koje JSA prikuplja i obrađuje smatraju se povjerljivom informacijskom imovinom koja je istom ustupljena od strane njihovih vlasnika. Ovim se podacima pristupa s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivu u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni.

JSA je Društvo čiji predmet poslovanja čini pružanje usluga nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj. Težište obrade osobnih podataka, osim onih koji se odnose na radnike i poslovne partnere, pretežito je na obradi osobnih podataka klijenata - korisnika usluga.

Prilikom obrade osobnih podataka, JSA na prvo mjesto stavlja zaštitu tih podataka i to u svim svojim poslovnim procesima. Ova se politika primjenjuje u cijelom sustavu JSA, na sve obrade u kojima se koriste osobni podaci pojedinaca, a s kojima dolazi u doticaj uslijed obavljanja registrirane djelatnosti.

2. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo u skladu sa zakonskim propisima i etičkim načelima. U skladu s Člankom 5. Uredbe načela obrade osobnih podataka su:

 • Zakonitost, poštenje, transparentnost

Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

 1. Ispitanik je dao privolu za obradu osobnih podataka
 2. Obrada je nužna za izvršavanje ugovora
 3. Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza
 4. Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika
 5. Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa
 6. Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa JSA

Načelo poštenja i transparentnosti nalaže da ispitanik bude informiran na jasan, jednostavan i razumljiv način te o načinu kako se osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid i do koje se mjere ti podaci obrađuju.

 • Ograničavanje svrhe

Prikupljanje osobnih podataka od pojedinaca ograničava se isključivo u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ugovornim odnosom, u svrhu ispunjenja zakonskih obveza ili za ono što je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju.

 • Smanjenje količine podataka

Prilikom prikupljanja podataka od pojedinaca osigurava se prikupljanje samo onih osobnih podataka koji su neophodni kako bi se ispunila svrha pojedine obrade. JSA prikuplja i pohranjuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje konkretne usluge.

 • Ažurnost i točnost

U postupku obrade osobni podaci moraju biti točni i moraju se pravovremeno ažurirati.

 • Ograničenje pohrane

Čuvanje i pohrana osobnih podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinaca dozvoljeno je samo toliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje svrhe obrade, u skladu s zakonskim odredbama, internim aktima i rokovima čuvanja podataka.

 • Cjelovitost i povjerljivost

Svi podaci se obrađuju na način koji uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te zaštitu od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

 • Pouzdanost

JSA će se prilikom obrade osobnih podataka pridržavati svih navedenih načela i ako je u mogućnosti dokazati svoju usklađenost i postupanje u skladu s načelima.

3. OBRAĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Provođenje obrade podrazumijeva obrađivanje osobnih podataka iz sljedećih kategorija:

Osobni podaci zaposlenika

Ime i prezime, JMBG, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i godina rođenja, ime oca ili majke, prebivalište i adresa, kontakt podaci, mjesto rođenja, broj zdravstvenog osiguranja, broj MIO osiguranja, osiguranje MIO II, vrsta radnog odnosa (određeno, neodređeno, ugovor o djelu), radno mjesto, stručna sprema, zvanje ispitanika, broj bankovnog računa, radni staž prije poslodavca, datum zasnivanja radnog odnosa, datum i razlog raskida prethodnog radnog odnosa, radno vrijeme zaposlenika, razlog prestanka radnog odnosa.

Osobni podaci kupaca

Ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), PDV identifikacijski broj, datum i godina rođenja, spol, podaci za kontakt te ostali podaci koje kupac navede, a želi da ostanu tajni.

Osobni podaci poslovnih partnera

Ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), PDV identifikacijski broj, datum i godina rođenja, spol, podaci za kontakt, podaci za objavu na Web stranicu te ostali podaci koje kupac navede, a želi da ostanu tajni.

4. PRAVA ISPITANIKA

 • Pravo na transparentnost

JSA je dužna ispitaniku pružiti sve informacije u sažetom, jasnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koje se odnose na identitet JSA, svrhu obrade i pravnu osnovu za istu. JSA mora ispitanika u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva obavijestiti o radnjama koje je poduzeo prema njegovom zahtjevu. Ako JSA ne postupi prema zahtjevu, ispitanik ima pravo dobiti informaciju o razlozima ne postupanja prema zahtjevu te ga JSA mora uputiti na mogućnost podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 • Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo od JSA zahtijevati izdavanje potvrde o svrsi obrade, a JSA ga treba informirati o pravu na eventualni ispravak i brisanje podataka.

 • Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo ishoditi od JSA ispravak netočnih osobnih podataka.

 • Pravo na zaborav

Ispitanik ima pravo zahtijevati brisanje u sljedećim slučajevima:

 1. Osobni podaci nisu više nužni za svrhu radi koje su prikupljeni
 2. Ispitanik povuče privolu
 3. Ispitanik uloži prigovor na obradu, a JSA nije dokazao da postoji svrha za tu obradu
 4. Podaci su nezakonito obrađeni
 5. Obveza brisanja određena pravom EU ili RH
 6. U slučaju neposrednog ili posrednog internetskog prikupljanja
 • Pravo na ograničenost obrade

Ispitanik ima pravo od JSA zatražiti ograničenje obrade podataka ako osporava točnost podataka, obrada je nezakonita, ali ispitanik ne traži brisanje nego ograničenje uporabe, podaci više nisu potrebni JSA, ali su ispitaniku potrebni radi pravnog postupka i kada ispitanik uloži prigovor na obradu, a JSA nije dokazao da postoji svrha za tu obradu.

 • Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo od JSA dobiti podatke u strojno čitljivom obliku (USB, CD, e-pošta) ako se obrada temelji na privoli ili provodi automatiziranim putem.

 • Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na prigovor na obradu podataka koji se obrađuju na osnovi javnog interesa ili legitimnog interesa. JSA je dužna prekinuti daljnju obradu podataka osim ako ne dokaže da postoji opravdani razlozi za obradu istih.

 • Pravo protivljenja odluci na temelju profila

Ako JSA odluči provoditi profiliranje ispitanika računalnom obradom tada ispitanik ima pravo protivljenja takvoj odluci.

5. ZAVRŠNA ODREDBA

Ako ispitanik smatra da je obrada njegovih osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Sva prava ispitanika propisana odredbama Čl. 12.-24. Uredbe mogu se pisanim putem uputiti poštom na adresu sjedišta JSA ili putem službene e-mail adrese JSA.

Ova Opća politika zaštite osobnih podataka stupa na snagu 25.05.2018.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Jahting Sport Agana d.o.o., dr. Franje Tuđmana 5, 21222 Marina, OIB: 35407400534 (u daljnjem tekstu : JSA) u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), službeni list Europske unije, L119, 04. svibnja 2016. (u daljnjem tekstu: Uredba)

25. svibnja 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

JSA je prema Uredbi dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu svih osobnih podataka.

Članak 2.

JSA je prema Uredbi dužna uspostaviti i voditi evidencije sljedećih kategorija osobnih podataka:

 • Osobne podatke zaposlenika
 • Osobne podatke kupaca
 • Osobne podatke poslovnih partnera

Kategorije osobnih podataka moguće je dodavati, mijenjati i brisati ovisno o potrebama poslovanja.

Članak 3.

Sustav pohrane osobnih podataka navedene u prethodnom članku ovog Pravilnika pohranjene su na adresi sjedišta JSA: dr. Franje Tuđmana 5, 21222 Marina.

Članak 4.

Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo u skladu sa zakonskim propisima i etičkim načelima te se obrađuju na temelju sljedećih zakonitih osnova obrade:

 • ispitanik je dao privolu za obradu osobnih podataka
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa JSA.

Članak 5.

Ovisno o kategoriji osobnih podataka, voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhu ovisno o zakonitoj osnovi obrade, s tim da prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka nužnu za ostvarivanje svrhe obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke koje obrađuje nakon što prestane nužnost za svrhu obrade ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima.

Članak 6.

Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno podataka koji moraju biti primjereni i relevantni za svrhu.

Članak 7.

U postupku obrade osobni podaci moraju biti točni i moraju se pravovremeno ažurirati.

Članak 8.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnoga gubitka, uništenja ili oštećenja.

Članak 9.

Ispitanik će o svakoj obradi osobnih podataka biti informiran kako se osobni podatci koji se odnose na njega: prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podatci obrađuju ili će se obrađivati. Svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom osobnih podataka ispitaniku je lako dostupna i razumljiva jer se prilikom informiranja ispitanika služi jasnim i jednostavnim jezikom. Ispitanik je upoznat s identitetom voditelja obrade i svrhama obrade. Voditelj obrade upoznat će ispitanika s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik služi kao opći akt JSA, s tim da Opća politika zaštite osobnih podataka čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 11.

Pravilnik se može mijenjati i dopunjavati na jednak način i prema jednakom postupku u skladu s kojim je donesen.

Članak 12.

Pravilnik stupa na snagu 25.05.2018 godine i objavljen je na službenoj oglasnoj ploči i na internetskoj stranici JSA.

JSA – Jahting Sport Agana d.o.o.

Direktor, Sven DelićOBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno Članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu: 

JAHTING SPORT AGANA d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 5

21222 Marina

 

ili na

 

e-mail adresu: info@marina-agana.hr

odnosno, na telefax broj: 021 889 010.

 

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010